Pravidlá kategórie UŠDôvodom zmeny pravidiel kategórie UŠ bola jednak unifikácia s pravidlami Českej Republiky a jednak úprava z dôvodu nástupu elektrického pohonu.
Tieto zmeny si vyžiadali komplexné prepracovanie pravidiel, aby tak priblížili kategóriu pre prechod na veľké akrobaty - F2B.

2.1.    KATEGÓRIA UŠ - UPÚTANÉ ŠKOLNÉ AKROBATICKÉ MODELY

2.1.1.    Vekové kategórie

Kategória je určená pre všetky vekové kategórie

2.1.2.    Definícia a charakteristika modelu UŠ

Model kategorie UŠ je ľubovoľný upútaný model lietadla poháňaný piestovým spaľovacím motorem, alebo elektromotorom.
Maximálne rozpätie    1350 mm
Maximálny zdvihový objem    4,6 cm3
Maximálne napätie nezaťaženého zdroja    42 V
Tlmič hluku je povinný pri motore so zdvihovým objemom nad 2,5 cm3.
Model musí byť vybavený pevným podvozkom umožňujúcim bezpečný vzlet a pristátie.
Model musí byť vhodne nezmazateľne označený sportovou licenciou.

2.1.3.    Riadace lanká (struny)

Dĺžka od rukoväte po stred modelu musí byť viac ako 13 m a menej ako 20 m.

2.1.    KATEGÓRIA UŠ - UPÚTANÉ ŠKOLNÉ AKROBATICKÉ MODELY

2.1.1.    Vekové kategórie

Kategória je určená pre všetky vekové kategórie

2.1.2.    Definícia a charakteristika modelu UŠ

Model kategorie UŠ je ľubovoľný upútaný model lietadla poháňaný piestovým spaľovacím motorem, alebo elektromotorom.
Maximálne rozpätie    1350 mm
Maximálny zdvihový objem    4,6 cm3
Maximálne napätie nezaťaženého zdroja    42 V
Tlmič hluku je povinný pri motore so zdvihovým objemom nad 2,5 cm3.
Model musí byť vybavený pevným podvozkom umožňujúcim bezpečný vzlet a pristátie.
Model musí byť vhodne nezmazateľne označený sportovou licenciou.

2.1.3.    Riadace lanká (struny)

Dĺžka od rukoväte po stred modelu musí byť viac ako 13 m a menej ako 20 m.
Skúška pevnosti riadiaceho mechanizmu, rukoväte a laniek sa vykonáva najmenej jedenkrát počas súťaže, ťahom 50 N (5 kp).

2.1.4.    Bezpečnostné pravidlá

Usporiadateľ musí zreteľne označiť stredový kruh priemeru 3 m pre pilota. Ďalej musí vhodným spôsobom zabezpečiť, aby sa počas letu modelu nedostala iná osoba bližšie, než 22 m od stredu kruhu.
Pilot modelu je povinný si pred odštartovaním modelu nasadiť bezpečnostný pásik, spájajúci riadiacu rukoväť so zápästím. Pri porušení tohto pravidla je let anulovaný.
Kým model nepristal a nezastavil sa motor, nesmie súťažiaci opustiť stredový kruh a uvolniť si bezpečnostný remienok rukoväte. Pri porušení tohto pravidla bude súťažiaci upozornený štartérom a pri prípadnom ďalšom porušení bude diskvalifikovaný. Poistný remienok si musí zabezpečiť súťažiaci.

2.1.5.    Bodovanie

Let modelu hodnotia dvaja, na sebe nezávislí bodovači. Jednotlivé prvky sú hodnotené 0 až 10 bodmi, pričom sa udeľujú len celé body. Hodnotenie oboch bodovačov sa sčíta.
Spôsob bodovania:
Výborne Dobre Chybne Vynechaný prvok
10 8-7 4-3 1-0 bodov

Niektoré obraty majú nadhodnotenie, ktoré sa prideľuje, keď je obrat hodnotený aspoň jedným bodovačom „dobre“ (4 body a viac). Nadhodnotenie sa započíta raz (1×) k súčtu bodov od oboch bodovačov.

Tabuľka nadhodnotení:
Výberový obrat nadhodnotenie
A vlnovky (3 okruhy) 1
B nízky let (3 okruhy) 0
C sviečka 0
D let na chrbte (3 okruhy) 2
E e1) súvratový oblúk 0
e2) súvrat 1
e3) opakovaný súvrat 3
e4) dvojitý súvrat 4
F f1) premet 1
f2) premety 2× 3
G g1)obrátený premet 1
g2) obrátené premety 2×3
H h1) vodorovná osmička jednoduchá 1
h2) vodorovná osmička 2
I i1) zvislá osmička jednoduchá 2
i2) zvislá osmička 3
J štvorlístok 6

2.1.6.    Definícia pokusu, počet pokusov

Za pokus sa považuje, pokiaľ model nedokončil 1 úplný okruh po vypustení pomocníkom. V danom pracovnom čase môže súťažiaci vykonať ľubovoľný počet pokusov.

2.1.7.    Definícia platného letu

Let je platný, keď model ukončil jeden okruh od miesta vypustenia modelu.

2.1.8.    Počet letov

Každý súťažiaci má právo na 3 platné lety vo vylosovanom poradí.

2.1.9.    Počet pomocníkov

Každý súťažiaci smie mať najviac dvoch pomocníkov.

2.1.10.    Pracovný a prípravný čas

Súťažiacemu musí byť oznámené zahájenie prípravného času, najmenej 5 minút pred výzvou na štart. Meranie pracovného času je zahájené v momente, keď súťažiaci, alebo pomocník, začne štartovať motor, najviac však 2 minúty po vstupe do letového kruhu. Pracovný čas je 6 minút a po jeho uplynutí sa neprideľujú žiadne body.
 

2.2.    LETOVÝ PROGRAM

Letový program sa skladá z povinných a výberových obratov v určenom poradí. Výberové obraty vyplní súťažiaci do bodovacích hárkov pred štartom. Každý letový obrat okrem vzletu a pristátia, musí súťažiaci ohlásiť zodvihnutím ruky, jeden okruh vopred. Medzi jednotlivými obratmi musí model preletieť najmenej 2 okruhy.

1. vzlet
2. vodorovný let (3 okruhy)
3. výškový let (3 okruhy)
4. výberový obrat
5. výberový obrat
6. výberový obrat
7. výberový obrat
8. pristátie
9. celkový dojem

2.2.1. Vzlet

Model musí plynule rolovať po zemi najmenej štvrtinu kruhu, po hladkom vzlete plynule stúpať až po dosiahnutie letovej hladiny 1,8 +/- 0,3 m (ďalej „normálna letová hladina“). Obrat sa končí preletením modelu nad miestom, kde začal let.
Chyby:    model sa po vzlete dotkne zeme, nestúpa plynule, neprejde do vodorovného letu v normálnej letovej hladine, visí na vrtuli, stúpa príliš rýchle, alebo pomaly, atď.

2.2.2.    Vodorovný let (3 okruhy)

Letí sa vo výške ramien pilota.
Chyby:    Výška letu kolíše.

2.2.3.    Výškový let (3 okruhy)

V priebehu troch, po sebe nasledujúcich okruhov, musia lanká zvierať so zemou uhol najmenej 45°. Stred kruhu, ktorý model opisuje, je priamo nad hlavou súťažiaceho. Navyššie známky sa udelia, keď uhol laniek neklesne pod 45°, neprekročí 60° a letová hladina je stabilná (model nekolíše). Nižšie známky sa udelia za let pod úrovňou 45°, ale aj keď sa mení letová hladina. Ak sa kedykoľvek počas troch okruhov dostane model pod úroveň 30°, obrat sa hodnotí 0 bodmi.

2.2.4.    2.3.1. až 2.3.10. Výberové obraty

Súťažiaci si môže pre každý let samostatne zvoliť štyri výberové obraty. Povolené obraty sú uvedené v katalógu výberových obratov.

2.2.5.    Pristátie

Model sa po zastavení motoru a po preletení normálnej letovej hladiny približuje plynule k zemi a pristáva bez odskakovania, roluje až do zastavenia. Havária, alebo pristátie na prednú časť trupu sú hodnotené 0 bodmi, ale keď model pristani dobre a prevráti sa až na konci dojazdu, zníži sa hodnotenie, ktoré by bolo pridelené, o 20%.

2.2.6.    Celkový dojem

Hodnotí sa letová poloha a chovanie modelu ako v obratoch, tak medzi obratmi, istota prevedenia, úroveň vystupovania pilota a dodržiavanie časových limitov.

2.3.    ZOZNAM VÝBEROVÝCH OBRATOV

2.3.1.    Vlnovky (3 okruhy)

Model preletí každý okruh s najmenej dvomi vlnami. Počas vĺn stúpa a klesá pod rovnakým uhlom. Spodná letová hladina je vo výške ramien pilota, v hornej zvierajú lanká uhol 60°.
Chyby:    nenodržiavanie letových hladín, rôzne tvary vĺn, malý počet vĺn. Pokiaľ model opakovanie nedosahuje v hornej hladine aspoň 30°, hodnotí sa 0 bodmi.

2.3.2.    Nízky let (3 okruhy)

Letí sa vo výške najviac 1 m.
Chyby:    Výška letu kolíše. Pokiaľ sa model behem obratu dotkne zeme, alebo vylétne nad 1 m, hodnotí sa obrat 0 bodmi.

2.3.3.    Sviečka

Model prejde zvislým stúpaním z normálnej letovej hladniny do letovej hladiny s uhlom laniek 45° až 60° a v tejto hladine vykoný aspoň jeden okruh. Najvyššie hodnotenie bude udelené za vykonanie obratu v hladine 60°.
Chyby:    stúpanie nie je výrazné, model sa neudrží v hornej letovej hladine.

2.3.4.    Let na chrbte (3 okruhy)

Model musí preletieť tri plynulé, stabilné okruhy na chrbte, v normálnej letovej hladine. Spôsob prechodu do letu na chrbte je ľubovoľný a nehodnotí sa.
Chyby:    nie je dodržaná letová hladina, alebo model kolíše.

2.3.5.    Súvraty – skupina obratov

e1)    Súvratový oblúk
Obrat začína z normálnej letovej hladiny, prechodom do strmého stúpania na jednej strane letového kruhu. Pokračuje plynulým prechotom do vodorovnej pozície v letovej hladine 60° a do strmého klesania. Končí vybraním na druhej strane letového kruhu.
Chyby:    obrat nie je zahájený a ukončený v predpísanej výške. Obrat nie je ukončený na mieste protiľahlom voči zahájeniu obratu. Model po zahájení „vypláve“. Ak nedosiahne model úroveň aspoň 45°, hodnotí sa 0 bodmi.
e2)    Súvrat
Obrat začína z normálnej letovej hladiny, prechodom do kolmého stúpania na jednej strane letového kruhu, pokračuje priamym letom nad hlavou pilota a prejde do kolmého klesania. Obrat končí vybraním do normálnej letovej hladiny na opačnej strane letového kruhu, ako začal.
Chyby:    Obrat nie je zahájený a ukončený v predpísanej výške, stúpanie a klesanie nie je kolmé. Ak model nedosiahne počas súvratu hladinu aspoň 75°, obrat sa hodnotí 0 bodmi.
e3)    Opakovaný súvrat
Obrat sa skládá zo dvoch súvratov, spojených vodorovným letom v normálnej letovej hladine, v dĺžke približne 1/2 okruhu, aby boli oba súvraty vykonané po rovnakej dráhe.
Chyby:    Obrat nie je zahájený a ukončený v predpísanej výške, stúpanie alebo klesanie nie je kolmé, miesto začiatku kolmého stúpania nie je totožné s prvým súvratom. Ak model nedosiahne počas prvého, alebo druhého súvratu hladinu aspoň 75°, je obrat hodnotený 0 bodmi.
e4)    Dvojitý súvrat
Obrat sa skladá zo dvoch súvratov spojených letom na chrbte v normálnej letovej hladine, v dĺžke približne 1/2 okruhu, aby boli oba súvraty vykonané po rovnakej dráhe.
Chyby:    Obrat nie je zahájený a ukončený v predpísanej výške, stúpanie alebo klesanie nie je kolmé, miesto začiatku kolmého stúpania nie je totožné s prvým súvratom. Ak model nedosiahne počas prvého, alebo druhého súvratu hladinu aspoň 75°, je obrat hodnotený 0 bodmi.

2.3.6.    Normálne premety – skupina obratov

f1)    Premet
Obrat začína z vodorovného letu v normálnej letovej hladine. Letí po kruhovej dráhe hore, v hornej čadti premetu zvierajú lanká uhol voči zemi najviac 60° a model je v pozícii na chrbte. Ďalej pokračuje po kruhovej dráhe smerom dole. Obrat je ukončený v normálnom vodorovnom lete v mieste, kde začal.
Chyby:    obrat nie je zahájený a ukončený na rovnakom mieste a v predpísanej výške. V hornej časti je prekročený uhol laniek 60°, dráha modelu nie je kruhová, alebo je neúmerne malá. Ak model preletí v hornej časti obratu nad, alebo za hlavou pilota, obrat sa hodnotí 0 bodmi.
f2)    Premety 2×
Model vykoná na seba plynule nadväzujúce premety, ktoré majú byť vykonané po zhodnej kruhovej dráhe.
Chyby:    obrat nie je zahájený a ukončený na rovnakom mieste a v predpísanej výške. V hornej časti je prekročený uhol laniek 60°, dráha modelu nie je kruhová, alebo je neúmerne malá. Ak model preletí v hornej časti obratu nad, alebo za hlavou pilota, obrat sa hodnotí 0 bodmi.

2.3.7.    Obrátené premety – skupina obratov

g1)    Obrátený premet
Obrat začína z vodorovného letu na chrbte, v normálnej letovej hladine. Letí po kruhovej dráhe hore, v hornej časti premetu zvierajú lanká uhol voči zemi najviac 60° a model je v normálnej letovej pozícii, z ktorej pokračuje smerom dole. Obrat je ukončený v mieste, kde začal. Povolená je varianta, keď obrat začne a končí v normálnom vodorovnom lete, v hornej časti premetu s uhlom laniek voči zemi najviac 60°.
Chyby:    Obrat nie je zahájený a ukončený v predpísanej výške, v hornej časti je prekročený uhol laniek 60°, dráha modelu nie je kruhová, alebo je neúmerne malá. Ak model preletí v hornej časti obratu nad, alebo za hlavou pilota, obrat sa hodnotí 0 bodmi.
g2)    Obrátené premety 2×
Model vykoná na sebe plynule nadväzujúce obrátené premety, ktoré majú byť vykonané po zhodnej kruhovej dráhe.
Chyby:    obrat nie je zahájený a ukončený na rovnakom mieste a v predpísanej výške. V hornej časti je prekročený uhol laniek 60°, dráha modelu nie je kruhová, alebo je neúmerne malá. Ak model preletí v hornej časti obratu nad, alebo za hlavou pilota, obrat sa hodnotí 0 bodmi.

2.3.8.    Vodorovné osmičky – skupina obratov

h1)    Vodorovná osmička zjednodušená
Obrat začína z normálnej letovej hladiny. Model najprv vykoná 3/4 normálneho premetu, nasleduje jeden obrátený premet a 1/4 normálneho premetu, s vybratím do vodorovného letu. Veľkosť obratu je taká, aby v jeho hornej časti zvierali lanká uhol voči zemi najviac 60°.
Chyby:    obrat nie je zahájený a ukončený v predpísanej výške, v hornej časti je prekročený uhol laniek 60°, dráha modelu nie je v jednotlivých premetoch kruhovž, alebo je neúmerne malá. Veľkosť premetu nie je rovnaká. Ak model preletí v hornej časti obratu nad, alebo za hlavou pilota, obrat sa hodnotí 0 bodmi.
h2)    Vodorovná osmička
Obrat začína z normálnej letovej hladiny. Model najskôr 1¼ a je ukončený 1½ normálneho premetu a vyklesaním do vodorovného letu. Veľkosť premetu v hornej časti je taká, aby zvierali lanká uhol voči zemi najviac 60°.
Prvá 1/4 normálneho a posledná polovica obráteného premetu sa nehodnotia.
Chyby:    obrat nie je zahájený a ukončený v predpísanej výške, v hornej časti je prekročený uhol laniek 60°, dráha modelu nie je v jednotlivých premetoch kruhovž, alebo je neúmerne malá. Veľkosť premetu nie je rovnaká. Ak model preletí v hornej časti obratu nad, alebo za hlavou pilota, obrat sa hodnotí 0 bodmi.

2.3.9.    Zvislé osmičky – skupina obratov

i1)    Zvislá osmička zjednodušená
Obrat začína z normálnej letovej hladiny, vykoný 1/2 normálneho premetu, nasleduhe celý obrátený premet a 1/2 normálneho premetu s vybratím do vodorovného letu. Veľkosť premetu je rovnaká a lanká vo vrchole obratu zvierajú uhol voči zemi maximálne 90°.
Chyby:    Obrat nie je zahájený a ukončený v predpísanej výške, dráha modelu nie je v jednotlivých premetoch kruhová alebo je neúmerne malá, veľkosť premetov nie je rovnaká. Ak model preletí v hornej časti obratu nad, alebo za hlavou pilota, obrat sa hodnotí 0 bodmi.
i2)    Zvislá osmička
Obrat začína z normálnej letovej hladiny, vykoný 1½ normálneho premetu, nasleduhe celý obrátený premet a 1/2 normálneho premetu s vybratím do vodorovného letu. Veľkosť premetu je rovnaká a lanká vo vrchole obratu zvierajú uhol voči zemi maximálne 90°. Prvá polovica normálneho premetu a posledná polovica normálneho premetu sa nehodnotia.
Chyby:    Obrat nie je zahájený a ukončený v predpísanej výške, dráha modelu nie je v jednotlivých premetoch kruhová alebo je neúmerne malá, veľkosť premetov nie je rovnaká. Ak model preletí v hornej časti obratu nad, alebo za hlavou pilota, obrat sa hodnotí 0 bodmi.

2.3.10.    Štvorlístok

Obrat sa vykonáva po dráhe zostavenej zo štyroch premetov rovnekej veľkosti, umiestnených voči sebe tak, aby sa navzájom dotýkali a vztvárali pomyselný štvorlístok.
Začína vodorovným letom v hladine približne 40°. Model vykoná normálny premet, pokračuje vodorovným letom v dĺžke zodpovedajúcej približne priemeru premetu, vykoná 3/4 obráteného premetu ukončeného v pozícii na chrbte v letovej hladine asi 40° a pokračuje stúpavým letom približne v dĺžke jedného premetu v kolmom stúpaní a pokračuje 3/4 normálneho premetu do miesta, kde začal normálny premet a vykoná 3/4 obráteného premetu. Obrat ukončí zvislým stúpaním, preletom nad hlavou pilota a vyrovnaním do vodorovného letu v normálnej letovej hladine.
Chyby:    Obrat nie je zahájený a ukončený v predpísanej výške, dráha modelu nie je v jednotlivých premetoch kruhová alebo je neúmerne malá, veľkosť premetu nie je rovnaká a jednotlivé premety sa prekrývajú alebo sa nedotýkajú.

2.4.    CELKOVÉ HODHOTENIE

Poradie sa určuje súčtom dvoch lepších letov. V prípade rovnosti bodov, rozhoduje výsledok tretieho letu.
Skúška pevnosti riadiaceho mechanizmu, rukoväte a laniek sa vykonáva najmenej jedenkrát počas súťaže, ťahom 50 N (5 kp).

2.1.4.    Bezpečnostné pravidlá

Usporiadateľ musí zreteľne označiť stredový kruh priemeru 3 m pre pilota. Ďalej musí vhodným spôsobom zabezpečiť, aby sa počas letu modelu nedostala iná osoba bližšie, než 22 m od stredu kruhu.
Pilot modelu je povinný si pred odštartovaním modelu nasadiť bezpečnostný pásik, spájajúci riadiacu rukoväť so zápästím. Pri porušení tohto pravidla je let anulovaný.
Kým model nepristal a nezastavil sa motor, nesmie súťažiaci opustiť stredový kruh a uvolniť si bezpečnostný remienok rukoväte. Pri porušení tohto pravidla bude súťažiaci upozornený štartérom a pri prípadnom ďalšom porušení bude diskvalifikovaný. Poistný remienok si musí zabezpečiť súťažiaci.

2.1.5.    Bodovanie

Let modelu hodnotia dvaja, na sebe nezávislí bodovači. Jednotlivé prvky sú hodnotené 0 až 10 bodmi, pričom sa udeľujú len celé body. Hodnotenie oboch bodovačov sa sčíta.
Spôsob bodovania:
Výborne Dobre Chybne Vynechaný prvok
10 8-7 4-3 1-0 bodov

Niektoré obraty majú nadhodnotenie, ktoré sa prideľuje, keď je obrat hodnotený aspoň jedným bodovačom „dobre“ (4 body a viac). Nadhodnotenie sa započíta raz (1×) k súčtu bodov od oboch bodovačov.

Tabuľka nadhodnotení:
Výberový obrat nadhodnotenie
A vlnovky (3 okruhy) 1
B nízky let (3 okruhy) 0
C sviečka 0
D let na chrbte (3 okruhy) 2
E e1) súvratový oblúk 0
e2) súvrat 1
e3) opakovaný súvrat 3
e4) dvojitý súvrat 4
F f1) premet 1
f2) premety 2× 3
G g1)obrátený premet 1
g2) obrátené premety 2×3
H h1) vodorovná osmička jednoduchá 1
h2) vodorovná osmička 2
I i1) zvislá osmička jednoduchá 2
i2) zvislá osmička 3
J štvorlístok 6

2.1.6.    Definícia pokusu, počet pokusov

Za pokus sa považuje, pokiaľ model nedokončil 1 úplný okruh po vypustení pomocníkom. V danom pracovnom čase môže súťažiaci vykonať ľubovoľný počet pokusov.

2.1.7.    Definícia platného letu

Let je platný, keď model ukončil jeden okruh od miesta vypustenia modelu.

2.1.8.    Počet letov

Každý súťažiaci má právo na 3 platné lety vo vylosovanom poradí.

2.1.9.    Počet pomocníkov

Každý súťažiaci smie mať najviac dvoch pomocníkov.

2.1.10.    Pracovný a prípravný čas

Súťažiacemu musí byť oznámené zahájenie prípravného času, najmenej 5 minút pred výzvou na štart. Meranie pracovného času je zahájené v momente, keď súťažiaci, alebo pomocník, začne štartovať motor, najviac však 2 minúty po vstupe do letového kruhu. Pracovný čas je 6 minút a po jeho uplynutí sa neprideľujú žiadne body.
 

2.2.    LETOVÝ PROGRAM

Letový program sa skladá z povinných a výberových obratov v určenom poradí. Výberové obraty vyplní súťažiaci do bodovacích hárkov pred štartom. Každý letový obrat okrem vzletu a pristátia, musí súťažiaci ohlásiť zodvihnutím ruky, jeden okruh vopred. Medzi jednotlivými obratmi musí model preletieť najmenej 2 okruhy.

1. vzlet
2. vodorovný let (3 okruhy)
3. výškový let (3 okruhy)
4. výberový obrat
5. výberový obrat
6. výberový obrat
7. výberový obrat
8. pristátie
9. celkový dojem

2.2.1. Vzlet

Model musí plynule rolovať po zemi najmenej štvrtinu kruhu, po hladkom vzlete plynule stúpať až po dosiahnutie letovej hladiny 1,8 +/- 0,3 m (ďalej „normálna letová hladina“). Obrat sa končí preletením modelu nad miestom, kde začal let.
Chyby:    model sa po vzlete dotkne zeme, nestúpa plynule, neprejde do vodorovného letu v normálnej letovej hladine, visí na vrtuli, stúpa príliš rýchle, alebo pomaly, atď.

2.2.2.    Vodorovný let (3 okruhy)

Letí sa vo výške ramien pilota.
Chyby:    Výška letu kolíše.

2.2.3.    Výškový let (3 okruhy)

V priebehu troch, po sebe nasledujúcich okruhov, musia lanká zvierať so zemou uhol najmenej 45°. Stred kruhu, ktorý model opisuje, je priamo nad hlavou súťažiaceho. Navyššie známky sa udelia, keď uhol laniek neklesne pod 45°, neprekročí 60° a letová hladina je stabilná (model nekolíše). Nižšie známky sa udelia za let pod úrovňou 45°, ale aj keď sa mení letová hladina. Ak sa kedykoľvek počas troch okruhov dostane model pod úroveň 30°, obrat sa hodnotí 0 bodmi.

2.2.4.    2.3.1. až 2.3.10. Výberové obraty

Súťažiaci si môže pre každý let samostatne zvoliť štyri výberové obraty. Povolené obraty sú uvedené v katalógu výberových obratov.

2.2.5.    Pristátie

Model sa po zastavení motoru a po preletení normálnej letovej hladiny približuje plynule k zemi a pristáva bez odskakovania, roluje až do zastavenia. Havária, alebo pristátie na prednú časť trupu sú hodnotené 0 bodmi, ale keď model pristani dobre a prevráti sa až na konci dojazdu, zníži sa hodnotenie, ktoré by bolo pridelené, o 20%.

2.2.6.    Celkový dojem

Hodnotí sa letová poloha a chovanie modelu ako v obratoch, tak medzi obratmi, istota prevedenia, úroveň vystupovania pilota a dodržiavanie časových limitov.

2.3.    ZOZNAM VÝBEROVÝCH OBRATOV

2.3.1.    Vlnovky (3 okruhy)

Model preletí každý okruh s najmenej dvomi vlnami. Počas vĺn stúpa a klesá pod rovnakým uhlom. Spodná letová hladina je vo výške ramien pilota, v hornej zvierajú lanká uhol 60°.
Chyby:    nenodržiavanie letových hladín, rôzne tvary vĺn, malý počet vĺn. Pokiaľ model opakovanie nedosahuje v hornej hladine aspoň 30°, hodnotí sa 0 bodmi.

2.3.2.    Nízky let (3 okruhy)

Letí sa vo výške najviac 1 m.
Chyby:    Výška letu kolíše. Pokiaľ sa model behem obratu dotkne zeme, alebo vylétne nad 1 m, hodnotí sa obrat 0 bodmi.

2.3.3.    Sviečka

Model prejde zvislým stúpaním z normálnej letovej hladniny do letovej hladiny s uhlom laniek 45° až 60° a v tejto hladine vykoný aspoň jeden okruh. Najvyššie hodnotenie bude udelené za vykonanie obratu v hladine 60°.
Chyby:    stúpanie nie je výrazné, model sa neudrží v hornej letovej hladine.

2.3.4.    Let na chrbte (3 okruhy)

Model musí preletieť tri plynulé, stabilné okruhy na chrbte, v normálnej letovej hladine. Spôsob prechodu do letu na chrbte je ľubovoľný a nehodnotí sa.
Chyby:    nie je dodržaná letová hladina, alebo model kolíše.

2.3.5.    Súvraty – skupina obratov

e1)    Súvratový oblúk
Obrat začína z normálnej letovej hladiny, prechodom do strmého stúpania na jednej strane letového kruhu. Pokračuje plynulým prechotom do vodorovnej pozície v letovej hladine 60° a do strmého klesania. Končí vybraním na druhej strane letového kruhu.
Chyby:    obrat nie je zahájený a ukončený v predpísanej výške. Obrat nie je ukončený na mieste protiľahlom voči zahájeniu obratu. Model po zahájení „vypláve“. Ak nedosiahne model úroveň aspoň 45°, hodnotí sa 0 bodmi.
e2)    Súvrat
Obrat začína z normálnej letovej hladiny, prechodom do kolmého stúpania na jednej strane letového kruhu, pokračuje priamym letom nad hlavou pilota a prejde do kolmého klesania. Obrat končí vybraním do normálnej letovej hladiny na opačnej strane letového kruhu, ako začal.
Chyby:    Obrat nie je zahájený a ukončený v predpísanej výške, stúpanie a klesanie nie je kolmé. Ak model nedosiahne počas súvratu hladinu aspoň 75°, obrat sa hodnotí 0 bodmi.
e3)    Opakovaný súvrat
Obrat sa skládá zo dvoch súvratov, spojených vodorovným letom v normálnej letovej hladine, v dĺžke približne 1/2 okruhu, aby boli oba súvraty vykonané po rovnakej dráhe.
Chyby:    Obrat nie je zahájený a ukončený v predpísanej výške, stúpanie alebo klesanie nie je kolmé, miesto začiatku kolmého stúpania nie je totožné s prvým súvratom. Ak model nedosiahne počas prvého, alebo druhého súvratu hladinu aspoň 75°, je obrat hodnotený 0 bodmi.
e4)    Dvojitý súvrat
Obrat sa skladá zo dvoch súvratov spojených letom na chrbte v normálnej letovej hladine, v dĺžke približne 1/2 okruhu, aby boli oba súvraty vykonané po rovnakej dráhe.
Chyby:    Obrat nie je zahájený a ukončený v predpísanej výške, stúpanie alebo klesanie nie je kolmé, miesto začiatku kolmého stúpania nie je totožné s prvým súvratom. Ak model nedosiahne počas prvého, alebo druhého súvratu hladinu aspoň 75°, je obrat hodnotený 0 bodmi.

2.3.6.    Normálne premety – skupina obratov

f1)    Premet
Obrat začína z vodorovného letu v normálnej letovej hladine. Letí po kruhovej dráhe hore, v hornej čadti premetu zvierajú lanká uhol voči zemi najviac 60° a model je v pozícii na chrbte. Ďalej pokračuje po kruhovej dráhe smerom dole. Obrat je ukončený v normálnom vodorovnom lete v mieste, kde začal.
Chyby:    obrat nie je zahájený a ukončený na rovnakom mieste a v predpísanej výške. V hornej časti je prekročený uhol laniek 60°, dráha modelu nie je kruhová, alebo je neúmerne malá. Ak model preletí v hornej časti obratu nad, alebo za hlavou pilota, obrat sa hodnotí 0 bodmi.
f2)    Premety 2×
Model vykoná na seba plynule nadväzujúce premety, ktoré majú byť vykonané po zhodnej kruhovej dráhe.
Chyby:    obrat nie je zahájený a ukončený na rovnakom mieste a v predpísanej výške. V hornej časti je prekročený uhol laniek 60°, dráha modelu nie je kruhová, alebo je neúmerne malá. Ak model preletí v hornej časti obratu nad, alebo za hlavou pilota, obrat sa hodnotí 0 bodmi.

2.3.7.    Obrátené premety – skupina obratov

g1)    Obrátený premet
Obrat začína z vodorovného letu na chrbte, v normálnej letovej hladine. Letí po kruhovej dráhe hore, v hornej časti premetu zvierajú lanká uhol voči zemi najviac 60° a model je v normálnej letovej pozícii, z ktorej pokračuje smerom dole. Obrat je ukončený v mieste, kde začal. Povolená je varianta, keď obrat začne a končí v normálnom vodorovnom lete, v hornej časti premetu s uhlom laniek voči zemi najviac 60°.
Chyby:    Obrat nie je zahájený a ukončený v predpísanej výške, v hornej časti je prekročený uhol laniek 60°, dráha modelu nie je kruhová, alebo je neúmerne malá. Ak model preletí v hornej časti obratu nad, alebo za hlavou pilota, obrat sa hodnotí 0 bodmi.
g2)    Obrátené premety 2×
Model vykoná na sebe plynule nadväzujúce obrátené premety, ktoré majú byť vykonané po zhodnej kruhovej dráhe.
Chyby:    obrat nie je zahájený a ukončený na rovnakom mieste a v predpísanej výške. V hornej časti je prekročený uhol laniek 60°, dráha modelu nie je kruhová, alebo je neúmerne malá. Ak model preletí v hornej časti obratu nad, alebo za hlavou pilota, obrat sa hodnotí 0 bodmi.

2.3.8.    Vodorovné osmičky – skupina obratov

h1)    Vodorovná osmička zjednodušená
Obrat začína z normálnej letovej hladiny. Model najprv vykoná 3/4 normálneho premetu, nasleduje jeden obrátený premet a 1/4 normálneho premetu, s vybratím do vodorovného letu. Veľkosť obratu je taká, aby v jeho hornej časti zvierali lanká uhol voči zemi najviac 60°.
Chyby:    obrat nie je zahájený a ukončený v predpísanej výške, v hornej časti je prekročený uhol laniek 60°, dráha modelu nie je v jednotlivých premetoch kruhovž, alebo je neúmerne malá. Veľkosť premetu nie je rovnaká. Ak model preletí v hornej časti obratu nad, alebo za hlavou pilota, obrat sa hodnotí 0 bodmi.
h2)    Vodorovná osmička
Obrat začína z normálnej letovej hladiny. Model najskôr 1¼ a je ukončený 1½ normálneho premetu a vyklesaním do vodorovného letu. Veľkosť premetu v hornej časti je taká, aby zvierali lanká uhol voči zemi najviac 60°.
Prvá 1/4 normálneho a posledná polovica obráteného premetu sa nehodnotia.
Chyby:    obrat nie je zahájený a ukončený v predpísanej výške, v hornej časti je prekročený uhol laniek 60°, dráha modelu nie je v jednotlivých premetoch kruhovž, alebo je neúmerne malá. Veľkosť premetu nie je rovnaká. Ak model preletí v hornej časti obratu nad, alebo za hlavou pilota, obrat sa hodnotí 0 bodmi.

2.3.9.    Zvislé osmičky – skupina obratov

i1)    Zvislá osmička zjednodušená
Obrat začína z normálnej letovej hladiny, vykoný 1/2 normálneho premetu, nasleduhe celý obrátený premet a 1/2 normálneho premetu s vybratím do vodorovného letu. Veľkosť premetu je rovnaká a lanká vo vrchole obratu zvierajú uhol voči zemi maximálne 90°.
Chyby:    Obrat nie je zahájený a ukončený v predpísanej výške, dráha modelu nie je v jednotlivých premetoch kruhová alebo je neúmerne malá, veľkosť premetov nie je rovnaká. Ak model preletí v hornej časti obratu nad, alebo za hlavou pilota, obrat sa hodnotí 0 bodmi.
i2)    Zvislá osmička
Obrat začína z normálnej letovej hladiny, vykoný 1½ normálneho premetu, nasleduhe celý obrátený premet a 1/2 normálneho premetu s vybratím do vodorovného letu. Veľkosť premetu je rovnaká a lanká vo vrchole obratu zvierajú uhol voči zemi maximálne 90°. Prvá polovica normálneho premetu a posledná polovica normálneho premetu sa nehodnotia.
Chyby:    Obrat nie je zahájený a ukončený v predpísanej výške, dráha modelu nie je v jednotlivých premetoch kruhová alebo je neúmerne malá, veľkosť premetov nie je rovnaká. Ak model preletí v hornej časti obratu nad, alebo za hlavou pilota, obrat sa hodnotí 0 bodmi.

2.3.10.    Štvorlístok

Obrat sa vykonáva po dráhe zostavenej zo štyroch premetov rovnekej veľkosti, umiestnených voči sebe tak, aby sa navzájom dotýkali a vztvárali pomyselný štvorlístok.
Začína vodorovným letom v hladine približne 40°. Model vykoná normálny premet, pokračuje vodorovným letom v dĺžke zodpovedajúcej približne priemeru premetu, vykoná 3/4 obráteného premetu ukončeného v pozícii na chrbte v letovej hladine asi 40°, ďalej letí v pozícii na chrbte do miesta, kde začal normálny premet a vykoná 3/4 normálneho premetu. Obrat ukončí zvislým stúpaním, preletom nad hlavou pilota a vyrovnaním do vodorovného letu v normálnej letovej hladine.
Chyby:    Obrat nie je zahájený a ukončený v predpísanej výške, dráha modelu nie je v jednotlivých premetoch kruhová alebo je neúmerne malá, veľkosť premetu nie je rovnaká a jednotlivé premety sa prekrývajú alebo sa nedotýkajú.

2.4.    CELKOVÉ HODHOTENIE

Poradie sa určuje súčtom dvoch lepších letov. V prípade rovnosti bodov, rozhoduje výsledok tretieho letu.

Pavol Barbarič

Copyright © Domovská stránka upútaných modelárov / Slovak CL Homepage
Všetky práva vyhradené

Publikované: 04.05. 2007 (6432 čitateľov)

[ Späť ]Design layout by Stefan Nagtegaal and Steven Wittens.
Powered by Copyright © UNITED-NUKE CMS. All Rights Reserved.
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.06 sekúnd