Kategrie uptanch modelov - Domovská stránka upútaných modelov / Slovak CL Homepage

Kategrie uptanch modelov

Nieo mlo o kategrich uptanch modelov
Rchlostn modely

V medzinrodnej triede F2A, je uren objem motora na 2,5 cm3 (0,15 cu.in.). Let je meran poas deviatich okruhov, po vloen rukovte do vidlice pylnu v strede letovho kruhu a rchlos je sa vyrta poda vzorca: 3600/t (t = dosiahnut as v sekundch).

Polomer kruhu je 17.69 m, (58.04 ft.), o pri 9 okruhoch reprezentuje 1 kilometer. Toto bolo ku 1.7.1997 zmenen z pvodnch 15.92 m (10 okruhov). Najvyie rchlosti sa pohybuj okolo 300 km/h (190 mph, 311 km/h bola rchlos vaza MS 1996, na krtkych lankch).

Motory maj zapaovanie haviacou sviekou, pouvan palivo m uren zloenie (80% metanol, 20% ricnov olej) a pouva sa rezonann vfuk (hovorovo laden rra). Poet otok presahuje hodnotu 35 000 za mintu pri vkone cez 1 kW.

Modely vyzeraj pre laika, vemi exoticky, maj iba vntorn krdlo, stabiliztor iba smerom von z kruhu a jednolist vrtuu a tak psobia dojmom, ako keby boli "polovin", ale v skutonosti je ich asymetria prsne elov a je vsledkom vvoja, trvajceho desiatky rokov. tartuje sa z odhadzovacieho podvozka, "vozka" a model pristva na pevn ostrohu, vyroben z pruinovej ocele s priemerom 3 mm. Hmotnos takhoto modelu sa pohybuje okolo 500g (vyskajte si vypota rchlos otania pilota a statick ah laniek na rukovti). Tu je odpove:

Obvodov rchlos, pri 300 km/h a polomere 15,92 m: 1 okruh za 1,2 sekundy.
Ťah na rukovti: 218 N (22 kilogramov)
Ekvivalentn rchlos pri polomere 17.69 m, je 290 km/h; 1 okruh za 1,38 sekundy.
Ťah na rukovti: 183 N (18.7 kilogramov)
Toto bol dvod zmeny pravidiel. Bezpenos bola na pokraji pri krtkych drtoch!

Ako doplnok ku kategrii F2A, existuj rzne nrodn kategrie pre motory a do objemu 10 cm3, ako aj pre tryskov pulzn motory. Na Slovensku a v eskej Republike je to naprklad kategria RODEO, ktor je podstatnm spsobom jednoduchia. M urit predpsan charakteristiky modelu a obmedzenia tkajce sa kontrukcie modelov. Nie je naprklad povolen kapotovanie motora (na znenie aerodynamickho odporu), alebo pouitie ladench vfukov. Na druh stranu je povinn pouitie tlmia hluku a nie je nutn pri lietan pouva pyln.

Akrobatick modely

Pomerne znan obubu medzi naimi modelrmi si zskali uptan akrobatick modely kategrie F2B. Piloti lietaj predpsan obraty s krsnymi vekmi modelmi, rozptie krdel viac ako 1,5 m a hmotnos do 2 Kg. Objem motora tchto modelov sa najastejie pohybuje v rozmedz 5,6 – 10 cm3, s relatvne nzkym potom otok okolo 9000/min. dĺka laniek je 17 – 21 metrov. Novinkou je pouitie elektrickch motorov - pouvaj sa trojfzov motory (brushless) a ako zdroje prdu slia hlavne LiPol akumultory.

Letov zostavu posudzuje tm rozhodcov, zloen minimlne z troch rozhodcov. Hodnot sa presnos obratov, ktorch je estns, priom sa letia tak nron obraty ako tvorcov alebo trojuholnkov premet, s rdiusom "hrany" 1,5 m, alebo zvisl osmika, ktor sa let so spodnou hladinou vo vke 1,5 metra. Na dosiahnutie ozajstnho majstrovstva, je potrebn trnova mnoho stoviek hodn.

Uritou zjednoduenou variantou kategrie F2B je nrodn kategria U. Tto kategria m zjednoduen zostavu a men poet akrobatickch obratov, priom niektor s povinn a niektor s voliten. Tto kategria je rovnako ako kategria RODEO kompatibiln s pravidlami eskmi, prve aby bola monos vzjomnej asti na saiach. Rovnako ako v kategrii F2B je moos poui elektrick motor, o me pomc tto kategriu zatraktvni a tm, e odpad nie celkom prjemn hluk a mastnota z vfukovch plynov, sa tto kategria d lieta aj na miestach kde by spaovacie motory psobili svojim hlukom ruivo, alebo by zneisovali pristvaciu plochu.

Tmov modely

S tmovmi modelmi medzinrodnej kategrie F2C lietaj, ako u samotn nzov napoved, tmy zloen z pilota a mechanika. lohou tmu je v o najkratom ase preletie drhu 10km (100 kl) v rozletoch, respektve 20 (200 kl) vo finle, priom letov rchlos asto dosahuje hodnotu 200 km/h. Tto vzdialenos ale nieje mon (povolen) preletie na jedno natankovanie ndre. Ide skutone o zaujmav zvod s uritm potom medzipristt.

Model je pomerne mal, s rozptm okolo 650 mm s hmotnosou pribline 370 gramov. Dka laniek je uren na 15,92 metra, a palivov ndr m predpsan objem 7 cm3 ( ! ).

Traja piloti s mechanikmi sasne v jednom letovom kruhu zvodia o to, ktor z nich zalet vyie spomenut poet kl v o najkratom ase, priom mechanik na pokyn tartra vypust model a je pripraven ho op chyta pri najbliom medzipristt. Model pristva so zastavenm motorom, rchlosou okolo 50 km/h, mechanik ho chyt do pravej ruky a avou rukou tankuje. Po optovnm natartovan model znovu vypust. Takto medzipristtia s potrebn 2-3.

Maximlny objem motora je 2,5 cm3 a pouvaj sa vhradne samozpaln motory. Nie je tajomstvom, e sa v niektorch prpadoch jedn o motory vyrban samotnmi lenmi tmov. Palivo sa sklad zo zmesi kerosnu (50%), teru (35%) a ricnovho oleja (10%). Okrem tchto zloiek sa pridva aj ltka na stabilizciu a zvenie vkonu, najastejie ide o amyl - nitrid alebo izopropyl - nitrt (1-3%).

Typick kontrukcia modelu:
Krdlo - je kontrukcie samokrdlo, nzkej hmotnosti z balzy, zosilnen sklenm lamintom hrbky do 0,1 mm. Maximlna hrbka profilu je 8 mm. Trup je vyroben najastejie z uhlkovho lamintu, alebo balzy zosilnenej lamintom.

V roku 2009 bola subkomisiou CIAM FAI schvlen pokusn kategria F2F, ktor je zjednoduenou podobou kategrie F2C. Zjednoduenie spova v zkaze pouitia lamintovch vrtul, pouitiu jedine plochho trupu, motor sa smie poui iba tak, ktor je bu dostupn v benej predajnej sieti. Okrem toho aj niektor alie rozdiely, ktor s definovan v pravidlch. Dvodom zjednoduenia je priblenie tmovch pretekov irej verejnosti a hlavne mldei. Finann nklady na tto nov kategriu s toti neporovnatene niie, ne v kategrii F2C.

V krajinch zpadnej asti Eurpy sa lieta a je vemi obben kategria MTR - Mini Team Race, kde sa pouvaj motory s objemom 1,5 cm3. Tto kategria je myslen, rovnako ako kategria F2F, ako nborov kategria, prve pre jej technick jednoduchos a monos poui mal a jednoduch motory.

Good Year racing,

alebo v originli International Formula 1 Pylon Air Racing, s preteky skutonch lietadiel na uzavretej drhe (trojuholnkovho tvaru), ktor je ohranien pylnmi, sa stala predlohou pre niekoko kategri modelrskeho lietania.
Jednak v triede rdiom riadench modelov inpirovala kategriu F3D, alej kategriu F3H (tto stavia na maketovosti modelov), ale v neposledom rade aj samotnej kategrii Good Year team race - kategrii uptanch modelov.
Ide o podstatne zjednoduen kategriu tmovch modelov, kde, ako u vieme, sa lieta na as v rozletoch a semifinle 100 okruhov a samotn finle na 200 okruhov. V om je ale rozdiel?
Model je polomaketou, s plochm (tieovm) trupom. Vekos modelu je uren na 1/8 skutonho lietadla lietanho v tejto kategrii. Nie je povolen pouitie motorov pre kategriu F2C a sm s a pouva vhradne plastov vrtule, ktor s bene dostupn v obchodnej sieti, naprklad Graupner, APC, a podobne.
Nao mme nejak aliu kategriu tmovch modelov? No, niekoho mono lka prve skutonos, e sa tto kategria lieta s modelmi, ktor s polomaketami skutonch zvodnch liedatiel, v spojen s uptanm letom a nie kad chce, i me si dovoli lieta s „vekmi“ tmkmi. Nklady na kategriu F2C s naozaj vysok, ke si uvedomme, e motor sa v sasnosti predva od 700 € a na spen psobenie v tejto kategrii jeden motor nesta… V neposledom rade ale, je technick nronos prevdzky motorov a technologick rieenie “sstavy” model/motor/vrtule, naozaj vemi vysok a adrenaln a tmov duch tejto - povedzme jednoduchej kategrie - naozaj nie je o mnoho men.

Combat

Nasledujce riadky patria sbojovm modelom kategrie F2D a F2E (samozpaln motory). Princp tejto divcky pralivej kategrie spova v tom, e v letovom kruhu s dvaja modelri s dvoma modelmi, ktor sa snaia vrtuou presekn papierov psku, pripevnen na sperovom modeli. Vaz samozrejme ten, kto viackrt "sekne" protivnkovu stuhu a najdlhie zostane vo vzduchu a sasne ochrni svoju vlastn stuhu. Pilot m povolench dvoch pomocnkov a dva modely na sboj. Na konci sboja je stan poet zsahov a ist letov as, na zklade oho je uren poet bodov a vaz. Do finle sa prebojuj iba piloti, ktor neutrpeli dve prehry a iba jeden me by vazom. Modely lietaj najfantastickejie obraty s polomerom asto menm ako 2 metre a to pri rchlosti okolo 140 km/h (preaenie dosahuje hodnotu 70 G). Modely tejto kategrie via priemerne 400g a napriek relatvne subtlnej kontrukcii asto preij priamy kontakt so zemou bez kritickch pokoden.

Motory maj objem 2,5 cm3 a dosahuj cez 35 000 otok za mintu. Palivo sa sklad zo 70% metanolu, 10% nitrometnu a 20% oleja (v roku 2018 boli upraven pravidl, aj pre pouitie syntetickch olejov). Zloenie paliva pre samozpaln motory nie je obmedzen.

Vo Vekej Britnii a naprklad ete vo vdsku je vo vemi vekej obube kategria MINI COMBAT. Pouvaj sa menie modely, motory s objemom 1,5 cm3 a vrtule bene dostupn v obchodnej sieti.

Makety, polomakety

Stavebne najnronejou disciplnou, s nesporne uptan makety kategrie F4B, ktor predstavuj do detailu spracovan zmeneniny skutonch lietadiel. V tejto kategrii sa meme stretn aj s viacmotorovmi modelmi. Vnimkou u makiet nie s ani funkn zaahovacie podvozky, funkn bombovnice i vztlakov klapky a v neposlednom rade do detailu prepracovan exterir a interir modelu. Naneastie tto kategria, v minulosti na Slovensku vemi populrna, sa nejako vytratila a momentlne sa ou ia nikto aktvne nezaober.

Rovnako vemi populrna je aj nrodn kategria SUM, op kompatibiln s pravidlami pouvanmi v eskej Republike. V tejto kategrii je povolen pouitie elektrickch motorov a odpora sa kontrukcia plochho trupu, aby stavebn nronos nebola tak vek ako u kategrie F4B. Makety ako tak s stavebne vemi nron, preto je vbornou alternatvou jednak pre zanajcich modelrov v triede uptanch modelov, ale lietaj ju aj sksen modelri. V sasnej dobe sa kladie vraz v letovej asti skr na pilot, ne na maketov letov prvky.

Pavol Barbari

Copyright © Domovská stránka upútaných modelov / Slovak CL Homepage
Všetky práva vyhradené

Publikované: 22.04. 2007 (10518 čitateľov)

[ Späť ]Design layout by Stefan Nagtegaal and Steven Wittens.
Powered by Copyright © UNITED-NUKE CMS. All Rights Reserved.
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.04 sekúnd