SUM

Pravidlá kategórie SUMAj pre kategóriu SUM nastal čas na zmenu. Opäť, aby jednak boli kompatibilné s pravidlami českými, ale aj preto, že pokrok sa naozaj nedá zastaviť. Jednak ide o úpravu kvôli pridaniu definícii pre elektromotory, ale hlavne o to, že jdenak spôsob bodovania ale hlavne spôsob lietania sa musí prispôsobiť modelom, ktoré sú stavané viac pre lietanie akrobatických prvkov.

Kategória SUM - Športové Upútané Polomakety je podstatne zjednodušenou verziou kategórie F4B - upútané makety. Maketa je presná, zmenšená kópia lietadla, ktoré nieslo človeka. Makety ako také sú stavebne veľmi náročné, preto je výbornou alternatívou jednak pre začínajúcich modelárov v triede upútaných modelov, ale lietajú ju aj skúsení modelári.

4.1.    KATEGÓRIA ŠUM - ŠPORTOVÉ UPÚTANÉ POLOMAKETY

4.1.1.    Definícia a charakteristika modelu SUM

Športová upútaná polomaketa je zjednodušená zmenšenina skutočného lietadla ťažšieho ako vzduch s pevným krídlom, ktoré skutočne lietalo a nieslo človeka.
Na označenie skutočného lietadla, podľa ktorého je model postavený, je používaný termín „predloha“. Hodnotenie sa skladá z hodnotenia podobnosti modelu s predlohou a z hodnotenia letových vlastností modelu.

4.1.2.    Stavebné podmienky

Konštrukcia modelu je ľubovoľná, model môže byť postavený s plochým, ako aj priestorovým trupom, bez straty na hodnotení.

4.1.3.    Maximálny zdvihový objem motora/-ov


Žiaci
jednomotorové modely 5 cm3
viacmotorové modely - súčet zdvihových objemov 10 cm3
juniori a seniori
jednomotorové modely 20 cm3
viacmotorové modely - súčet zdvihových objemov 20 cm3
Elektrické motory
max. napätie nezaťaženého zdroja 42 V
Spaľovací dvojdobý motor (-y) musí byť vybavený ( -é) účinným tlmičom od objemu 2,5 cm3.
Maximálna hmotnosť modelu
jednomotorové modely 5 kg
viacmotorové modely 7,5 kg
Rovnaké obmedzenie hmotnosti platí aj pre pohon elektromotorom.
Model musí byť vhodne nezmazateľne označený licenciou.
Do súťaže je možné prihlásiť iba jeden model.

4.1.4.    Bezpečnostné pravidla

Usporiadateľ súťaže musí zreteľne vyznačiť stredový kruh pre pilota s priemerom 3 m.
Pilot modelu je povinný pred odštartovaním modelu upevniť si poistný remienok spájajúci zápästie s rukoväťou.
Pokiaľ model nepristál a nezastavil sa motor, nesmie súťažiaci opustiť vyhradený stredový kruh a uvoľniť si bezpečnostný remienok rukoväte.
Pri porušení tohto pravidla bude súťažiaci štartérom napomenutý a pri opakovanom porušení diskvalifikovaný. Poistný remienok si musí zabezpečiť súťažiaci.

4.1.5.    Riadiace lanká (struny)

Dĺžka laniek od rukoväte po stred modelu musí byť väčšia ako 12 m a menšia ako 21 m. Meria sa od rukoväte po stred modelu.
  1. Upútaný model musí byť počas letu trvale pripútaný dvomi, alebo viacerými bezprieťahovými lankami, alebo strunami
  2. Primárna funkcia – letová dráha modelu môže byť riadená jedine ručným ovládaním mechanického riadenia (mechanizmu). Ten musí byť ovládaný riadiacou rukoväťou, ktorou manipuluje pilot stojaci na zemi, vo vnútri pilotného kruhu. Nie je povolené žiadne automatické ovládanie primárnej riadiacej funkcie.
  3. Sekundárne funkcie – tieto môžu zahŕňať ovládani otáčok motora/-ov, podvzku, vztlakových klapiek, a pod. Sekundárne funkcie môže pilot ovládať mechanicky, pomocou laniek, alebo elektrickými impulzami s frekvenciou nižšou ako 30 kHz prechádzajúcou lankami (strunami).
  4. Nie je povolené žiadne ovládanie primárnych, alebo sekundárnych funkcií inak, než prostredníctvom laniek (strún).
Skúška pevnosti riadiaceho mechanizmu, rukoväte a laniek, sa vykonáva ťahom 100 N (10 kp) najmenej raz v priebehu súťaže.

4.2.    BODOVANIE

Zhodnosť modelu s predlohou a letové vlastnosti hodnotia nezávisle na sebe traja bodovači. Pre hodnotenie modelu a hodnotenie letovej časti môže usporiadateľ určiť dve trojice bodovačov.
Z každej trojice bodovačov je jeden bodovač určený ako hlavný. Rozhoduje o pridelení nadhodnotenia, zaradenia voliteľných letových prvkov, kontroluje úplnosť vyplnenia bodovacích listín.
Jednotlivé položky sú hodnotené 0 – 10 bodmi a vynásobené zodpovedajúcim koeficientom K. Udeľujú sa iba celé body.
Spôsob bodovania:

Výborne Dobre Chybne Vynechaný prvok
10 – 8 7 – 4 3 – 1 0 bodov

4.2.1.    Dokumentácia k hodnoteniu

Pre posúdenie podobnosti modelu s predlohou musí súťažiaci predložiť:
  1. trojpohľadový výkres predlohy v mierke, rozpätie na výkrese nesmie byť menšie ako 125 mm a väčšie ako 450 mm, všetky pohľady musia byť v rovnakej mierke
  2. aspoň jednu fotografiu alebo tlačenú reprodukciu predlohy
  3. doklad o farebnom prevedení a označení predlohy, pokiaľ nie je zrejmé z trojpohľadového výkresu alebo fotografie
  4. Pri predložení nekvalitných alebo nedostatočných podkladov pre hodnotenú položku, nie je možné túto položku hodnotiť „výborne“ alebo „veľmi dobre“

4.2.2.    Hodnotenie podobnosti modelu s predlohou (statické bodovanie)

Usporiadateľ zabezpečí bodovačom pred detailným hodnotením podobností hromadnú prehliadku všetkých prihlásených modelov a vhodný priestor pre detailné hodnotenie.
Pri detailnom hodnotení sú modely hodnotené zo vzdialenosti najmenej 2 m. Súťažiaci je prítomný hodnoteniu a manipuluje s modelom podľa pokynov bodovačov.
Návod k hodnoteniu:
-    trup modelu a motorové gondoly môžu byť ploché, pri hodnotení podobnosti modelu s predlohou je požadované predovšetkým dodržanie bokorysu trupu, pre hodnotenie položiek „pohľad zhora a zdola“ a „pohľad spredu“ sa berie do úvahy predovšetkým podobnosť pôdorysného tvaru a vzpetie krídel a chvostových plôch, plochý trup prípadne motorové gondoly sa nepovažujú za závažnú chybu. Bokorys trupu sa hodnotí iba z ľavej strany.
-    za nedostatok sa nepovažuje vyčnievajúci motor a jeho príslušenstvo, tlmič, riadenie modelu, farebné označenie kabíny alebo šácht zaťahovacieho podvozku a pod.
-    pre udelenie bodového hodnotenia jednotlivých položiek v rozsahu „výborne“ musí byť vhodne realizované charakteristické konštrukčné prvky a detaily viditeľné na modeli zo vzdialenosti 2 m.
-    v otvorenej alebo presklenej kabíne modelu musí byť vhodne umiestnená hlava pilota.
-    pri hodnotení položky „zložitosť“ je nutné posúdiť celkovú zložitosť predlohy s ohľadom na zložitosť jednotlivých pohľadov, podvozku, systému vystuženia krídel a chvostových plôch, naznačení detailov, počet krídel, motorov, trupov atď. Hodnotenie „výborne“ alebo „veľmi dobre“ môže byť udelené len veľmi zložitému modelu.
Na modeli nesmie byť medzi hodnotením podobnosti a letovou časťou nič zmenené s výnimkou vrtule a kužeľu. Vrtuľa pre let môže mať ľubovoľný tvar a veľkosť, rozmery, tvar a farba kužeľu musia byť zachované.
Oprava modelu v priebehu súťaže musí byť oznámená jury, alebo hlavnému rozhodcovi a ti po oprave rozhodnú, či môže model v súťaži pokračovať.

4.2.3.    Hodnotenie modelu

Položka koeficient
1 Bočný pohľad 8
2 Pohľad zhora a zdola 6
3 Pohľad spredu 4
4 Vyfarbenie, označení, marking 6
5 Spracovanie 6
6 Zložitosť 6

4.2.4.    Celkové hodnotenie podobnosti modelu

Je dané súčtom bodov od troch bodovačov po vynásobení príslušnými koeficientmi a nadhodnotením.

4.2.5.    Pracovný, prípravný a vzletový čas

Súťažiacemu musí byť oznámené zahájení prípravného času najmenej 5 min pred vyzvaním na štart. Meranie vzletového a pracovného času je zahájené v okamžiku, keď súťažiaci alebo pomocník začne štartovať motor alebo najneskôr 2 min po vstúpení do letového kruhu.
Vzletový čas je 3 min (+1 min za každý ďalší motor). Pracovný čas je 6 min (+ 1 min za každý ďalší motor), po jeho uplynutí sa neudeľujú žiadne body.

4.2.6.    Definícia pokusu, počet pokusov, počet letov

Každý súťažiaci má právo na tri platné lety, v každom lete môže vykonať dva pokusy.
Pokus môže byť opakovaný na základe rozhodnutia rozhodcov iba vtedy, pokiaľ model nevzlietne pre nepredvídanú príčinu, ktorú nemohol ovplyvniť ani súťažiaci ani usporiadatelia.
Za pokus sa považuje keď model nevzlietne vo vzletovom čase alebo po vzlete nedokončí jeden úplný okruh po vypustení pomocníkom.
Druhý pokus môže byť vykonaný ihneď po skončení prvého pokusu, alebo na konci letového kola. V oboch prípadoch má súťažiaci nárok na nový vzletový a pracovní čas.
Pokiaľ v priebehu letu odpadne akákoľvek časť modelu (s výnimkou obratu 4.4.9. a)), bodovanie sa od tohto okamžiku ukončí a nehodnotí sa ani obrat, v ktorom k odpadnutiu časti modelu prišlo.

4.3.    LETOVÝ PROGRAM

Súťažiaci musí odlietať letový program skladajúci sa z povinných a výberových obratov v určenom poradí. Výberové obraty musia zodpovedať charakteru a letovým vlastnostiam typu predlohy. Súťažiaci musí predložiť vopred zvolený letový program a tento konzultovať s hlavným letovým rozhodcom, ďalej spôsob ohlásenia začiatku a ukončenie každého letového obratu. Každý letový obrat musí byť zahájený najviac po preletení jedného okruhu po ohlásení. Medzi jednotlivými obratmi musí model preletieť aspoň dva vodorovné kruhy. Neohlásené obraty a obraty mimo poradia sa nehodnotia (známka 0).

Letový prvok koeficient
1 Vzlet 6
2 vodorovný let (3 okruhy) 4
3 výškový let 30° – 45° (3okruhy) 5
4 výberový obrat podľa obratu
5 výberový obrat podľa obratu
6 výberový obrat podľa obratu
7 pristátie 6
8 celkový dojem z letu 6
Výberové obraty
A tri okruhy letu vo vlnovke 7
B nízky prelet (3 okruhy) 6
C sviečka 4
D premet normálny 6
E premet inverzný (obrátený) 7
F súvratový oblúk 6
G tri okruhy v letu na chrbte 7
H osmička (vodorovná, zvislá, nad hlavou) 8
I medzipristátie s ovládaním otáčok motora 6
J viacmotorový model 6 za dvojmotorový
K 6 + 1 za každý motor naviac (max. 8)
L rolovanie 4
M zasunutie a vysunutie klapiek 4
N odhodenie bomby, letákov, vlečného lana, padákov, zásob, prídavnej nádrže a pod. 4
O zasunutie a vysunutie podvozku 6
P Tu nepopísaná letová funkcia podľa danej predlohy hodnota koeficientu bude určená po konzultácii hlavným rozhodcom 2 - 6

4.3.1.    Letové hodnotenie

Je súčet bodov od troch bodovačov po vynásobení príslušnými koeficientmi.

4.3.2.    Celkové hodnotenie

Súčet bodov statického hodnotenia modelu a letového hodnotenia dvoch lepších letov, určuje poradie. V prípade rovnosti bodov rozhoduje výsledok tretieho letu.

4.4.    POPIS LETOVÝCH OBRATOV

4.4.1.    Vzlet

Model musí plynulo rolovať po zemi najmenej štvrtinu letového kruhu. Po hladkom vzlete, pravidelne stúpať až do dosiahnutia normálnej letovej výšky (ramien pilota). Dĺžku vzletu a uhol stúpania musí zodpovedať skutočnému lietadlu.
Chyby:    model sa po vzletu dotkne zeme, nestúpa plynule, neprejde do vodorovného letu, visí na vrtuli atd.

4.4.2.    Vodorovný let (3 okruhy)

Letí sa vo výške ramien pilota. (1,5 – 2 m)
Chyby:    výška letu kolíše, model „visí“ na stranu.

4.4.3.    Výškový let na 45° (3 okruhy)

V priebehu troch po sebe nasledujúcich okruhov musia lanká zvierať voči zemi uhol najmenej 30°. Stred kruhov, ktoré model opisuje, je priamo nad hlavou súťažiaceho. Najvyššie známky sa udelia, keď lanká neklesnú pod 45° a letová hladina je stála. Nižšie známky sa udelia za kolísavý let medzi 45° a 30° , teda keď sa letová hladina v priebehu troch okruhov mení. Pokiaľ sa model kedykoľvek v priebehu troch okruhov dostane pod úroveň 30°, hodnotí sa obrat 0 bodmi.

4.4.4. - 4.4.6.    Výberové obraty

4.4.7.    Pristátie

Model sa približuje plynulo k zemi a pristáva podobne ako predloha, pristáva plynulo, bez odskočení, roluje po zemi až do zastavenia. Havária alebo pristátie na predok trupu sú hodnotené 0 bodmi, ale keď model pristane dobre a prevráti sa až na konci dojazdu, zníži sa hodnotenie, ktoré by inak bolo udelené, o 20 %.

4.4.8.    Realizmus letu, celkový dojem

Musí byť hodnotená rýchlosť letu modelu v porovnaní voči skutočnému lietadlu, letová poloha a chovanie modelu ako pri obratoch, tak medzi obratmi, voľba letového programu s ohľadom na typ predlohy.

4.4.9.    Výberové obraty:

Letové funkcie môžu byť akrobatického charakteru, alebo pohybové mechanické funkcie, ktoré môžu byť ľahko viditeľné rozhodcami počas letu.
a)    Tri okruhy letu vo vlnovke
Model preletí každý okruh s najmenej dvomi vlnami. V priebehu vĺn model stúpa a klesá pod rovnakým uhlom. Dolná letová hladina je vo výške ramien pilota, v hornej zvierajú lanká uhol najviac 75°.
Chyby:    nedodržovanie letových hladín, rôzne tvary vĺn, malý počet vĺn. Pokiaľ model opakovane nedosahuje v hornej hladine úroveň 30°, hodnotí sa 0 bodmi.
b)    Nízky prelet (tri okruhy)
Letí sa v výške najviac 1,0 m.
Chyby:    výška letu kolíše, model sa v priebehu obratu dotkne zeme, model „visí“ na stranu. Pokiaľ sa model v priebehu obratu dotkne zeme, alebo vyletí nad 1 m, hodnotí sa obrat 0 bodmi.
c)    Sviečka
Model prejde takmer zvislým stúpaním z normálnej letové hladiny (1,5 – 2 m) do letové hladiny s uhlom laniek 45 – 75 ° a v tejto letové hladine vykoná najmenej 1 úplný okruh.
Chyby:    stúpanie nie je výrazné, model sa neudrží v hornej letovej hladine
d)    Premet normálny
Model začína z normálneho vodorovného letu alebo z mierneho klesania podľa typu lietadla. V horní časti premetu zvierajú lanká uhol najviac 60°. Obrat je ukončený v normálnom vodorovnom lete.
Chyby: obrat nie je zahájený a ukončený v predpísanej výške, v hornej časti je prekročený uhol laniek 60°.
e)    Premet inverzný (obrátený)
Model začína obrat z letové hladiny, keď lanka zvierajú uhol 60°, opíše kruh do výšky 1,5–2m a stúpaním ukončí obrat v horní letové hladine (60°), alebo je obrat zahájený z letu na chrbte, model opíše kruh (horní letová hladina 60°) a ukončí odletom na chrbte
Chyby:    Obrat nie je zahájený a ukončený v horní letové hladine (60°), premet nie je kruhový.
f)    Súvratový oblúk
Obrat začína z normálnej letovej hladiny zvislým stúpaním, preletom nad hlavou pilota, klesaním a vybraním do normálnej letovej hladiny. Dráha letu modelu pri tomto obrate musí prechádzať nad stredom letového kruhu.
Chyby:    obrat nie je zahájený a ukončený v predpísanej výške, stúpanie alebo klesanie je málo strmé, model nepreletí nad stredom letového kruhu.
g)    Tri okruhy v letu na chrbte
Model musí urobiť tri plynulé, stabilní kruhy v letu na chrbte v normálnej letovej hladine (1,5 – 2 m). Spôsob prechodu do letu na chrbte a späť je ľubovoľný a nehodnotí sa.
Chyby:    výška letu kolíše, model „visí“ na stranu.
h)    Vodorovná osmička
Obrat začína z normálnej letovej hladiny. Model vykoná najprv 3/4, alebo 1 1/4 normálneho premetu, nasleduje jeden alebo 1 1/2 obráteného premetu a vybratie do vodorovného letu.
Chyby:    obrat nie je zahájený a ukončený v predpísanej výške, veľkosť premetov nie je rovnaká.
i)    Zvislá osmička
Obrat začína v letovej hladine 45° inverzným (obráteným premetom) a pokračuje normálnym premetom z hladiny 45° do hladiny 90° . Ukončením obratu je v hladine  45°. Za chybu sa nepovažuje obrátené poradie premetov.
Chyby:    nedodržanie letových hladín, oválne premety.
j)    Osmička nad hlavou
Obrat začína z normálnej letové hladiny (1,5 – 2 m) stúpaním zvislým letom nad hlavu pilota, kde vykoná normálny a inverzný okruh s klesaním do letovej hladiny 45° sa stredovým preletom nad hlavou pilota. Obrat je ukončený zvislým klesaním do normálnej letové hladiny (1,5 – 2 m).
Chyby:    Nadväzovanie oblúkov osmičky nie je nad stredom kruhu (hlavou pilota), oblúky sú rôznej veľkosti. V dolnej trase oblúkov lanká zvierajú menší uhol než 45 °.
Pozn.:    Do letového programu je možné zaradiť len jeden typ obratu z položky h.
k)    Medzipristátie s ovládaním otáčok motora
Model normálne pristane a opäť vzlietne, bez toho aby zastavil. Hodnotí sa najmä plynulosť pristátia a vzletu.
Chyby:    stúpanie alebo klesanie modelu nie je plynulé, model sa pri rolovaní po zemi zastaví, odskakuje, roluje neprimeranou rýchlosťou, rolovanie je príliš krátke alebo dlhé.
Poznámka:    Pri nedokončení obratu sa hodnotí 0 body. V tomto prípade sa nehodnotí ani pristátí.
l)    Viacmotorový model
Pre hodnotenie tohto prvku musia byť všetky motory funkčné a musia sa podieľať pomerným spôsobom na celkovom ťahu. Pre najvyššie hodnotenie musia byť motory v chodu od vzletu až do pristátie. Pokiaľ niektorý motor (alebo motory) zastaví predčasne, hodnotenie sa úmerne znižuje. Pokiaľ nie sú všetky motory v chodu najmenej po dobu piatich okruhov, hodnotí sa 0 bodmi.
m)    Odhodenie bomby, letákov, vlečného lana, padákov, zásob, prídavnej nádrže apod.
Odhodenie musí byť prevedené v určenej výške a mieste letového kruhu spôsobom zodpovedajúcim  predlohe.
n)    Zasunutie a vysunutie klapiek
Model v polohe pred rozhodcami vysunie klapky a preletí najmenej jeden okruh s vysunutými klapkami a znovu pred rozhodcami klapky zasunie. Pre plné hodnotenie musí model po vysunutí klapiek znateľne znížiť rýchlosť a zmeniť letovú polohu.
o)    Rolovanie
Rolovanie môže byť vykonané pred letom alebo po ňom, ale súťažiaci musí oznámiť rozhodcom pred letom, kedy bude rolovanie vykonávať. Model roluje 1/4 okruhu. Model musí pred zahájením a po ukončením obratu stať v kľude.
Chyby:    Nie je  dodržaná dĺžka rolovania. Model nie je v kľude pred a po ukončení obratu, model roluje neprimeranou rýchlosťou alebo nezastavuje, visí na krídlo, model vchádza do kruhu.
p)    Zasunutie a vysunutie podvozku
Podvozok musí byť zasunutý ihneď po vzletu a vysunutý krátko pred pristátím. Rýchlosť a priebeh zatiahnutia a vytiahnutia musí zodpovedať predlohe.
q)    Letová funkcia danej predlohy
Hlavný letový bodovač určí koeficient náročnosti podľa povahy letovej funkcie.
Súťažiaci je povinný dokázať, že predloha vykonáva túto funkciu. Je povinný popísať podstatu funkcie bodovačom pred nástupom do letového kruhu.

Pavol Barbarič

Copyright © Domovská stránka upútaných modelárov / Slovak CL Homepage
Všetky práva vyhradené

Publikované: 22.05. 2007 (6368 čitateľov)

[ Späť ]Design layout by Stefan Nagtegaal and Steven Wittens.
Powered by Copyright © UNITED-NUKE CMS. All Rights Reserved.
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.01 sekúnd