Príručka rozhodcu kategória F2A

FÉDÉRATION AÉRONAUTIQUE INTERNATIONALEPríloha 4A – kategória F2A – príručka rozhodcu


F2A je administratívne v podstate jednoduchá kategória, s málo pravidlami. Napriek tomu, je dôležité zachovanie kontinuity výkladov medzi jednotlivými šampionátmi a to je aj dôvodom, prečo bola príručka rozhodcu vytvorená.


4.1.1 Definícia rýchlostného modelu

nevyžaduje vysvetlenie

4.1.2 Charakteristiky rýchlostného modelu

 • Pri meraní nosnej plochy, rozpätie sa meria v geometrickom strede, ktorý je definovaný miestom, kde je krídlo a stabilizátor pripojený k trupu

 • Skontrolovaná musí byť aj funkčnosť vypínania motora

 • Funkcia vypínania musí byť skontrolovaná počas kontroly laniek pred každým letom.
Kontroluje sa takto:
 1. pomocou elastickej fľaše musí byť skontrolované prúdenie paliva z nádrže do motora
 2. vypínanie musí byť následne aktivované a zaznamenaný odpor prúdeniu paliva z nádrže do motora zmenou tlaku vo fľaši
 3. skúšobná fľaša má mať objem približne 100 cm3 a musí byť vybavená palivovým filtrom

4.1.3 Palivo

Toto sú zásady na udržanie štandardu zloženia paliva platné na celom svete.
 • musí byť jednoznačné, že mazacou zložkou paliva je výhradne ricínový olej
 • nie sú povolené žiadne prísady, takže smie byť použitý jedine olej z prvého lisovania
 • registrované značky, ako CastrolTM, ktoré môžu obsahovať prísady, nesmú byť použité
 • pomer miešania paliva musí byť meraný v objemových jednotkách a zložky musia byť následne zmiešané spolu
 • zloženie paliva musí byť testované na pomer metanol / olej, zmeraním špecifickej hmotnosti použitím štandardných kalibrovaných plavákov
 • zloženie paliva musí byť overené členmi jury FAI

4.1.4 Priemer riadiacich strún

 • tento paragraf by nemal spôsobovať problém, ale nie sú povolené pokovované struny, podľa 4.1.7, ktorý určuje: „žiadna vrstva materiálu nesmie byť aplikovaná na struny“
 • mikrometrické zariadenie schopné zmerať s presnosťou na 1/1000 mm musí byť k dispozícii a použité organizátorom pretekov na kontrolné meranie riadiacich laniek.

4.1.5. Dĺžka dráhy

 • meraná vzdialenosť preletená modelom, musí byť najmenej jeden kilometer
 • polomer letového kruhu, musí byť 17,69 m (9 okruhov = 1 km)

4.1.6 Skúška laniek

 • ťahová skúška musí byť vykonaná v mieste držadla rukoväte. NIE v mieste priečneho oporného čapu (ďalej len čap)
 • ťahová skúška bezpečnostného remienku slúži na skúšku pevnosti remienku a jeho pripojenia k rukoväti. Neslúži na skúšku pevnosti riadenia

4.1.7 Riadiaca rukoväť a vidlica pylónu

 • tento paragraf určuje, že počas oficiálneho letu, musí byť priečny čap v nepretržitom kontakte s vidlicou pylónu
 • toto ustanovenie neurčuje, že priečny čap musí byť ZA vidlicou a NAD šikmou opierkou, ako je to na zobrazení
 • dôležitým faktorom je, že priečny čap musí byť v kontakte s vidlicou, počas celého letu
 • priečny čap môže byť NAD, alebo POD šikmou opierkou, prípadne, jedna strana čapu môže byť na prednej strane vidlice
 • akákoľvek iná poloha než je na zobrazení, je pre pilota náročná a preto by sa mal pilot snažiť dosiahnuť ju (zobrazenú)
 • šikmá opierka je na vidlici na to, aby pilotovi pomohla dosiahnuť výhodnú pozíciu. Inou pozíciou nie je možné dosiahnuť lepšiu rýchlosť. Pilot nemôže pozerať na pylón a môže byť pre neho nebezpečné pozerať na pylón kvôli kontrole jeho pozície
 • kresba k tomuto paragrafu ukazuje rozmer vzdialenosti kotúčikov priečneho čapu tak, aby bola minimálne 60 mm
 • najviac však 79 mm, pretože musí byť možné prispôsobiť polohu čapu medzi ramenami vidlice pylónu

4.1.8 Definícia pokusu

 • súťažiaci má pracovný čas 3 (tri) minúty od signálu štartu, na vzlietnutie a vloženie rukoväte do pylónu
 • začína sa meranie času. Teda meranie oficiálneho letu môže začať a skončiť viac, ako 3 (tri) minúty po štartovnom čase

4.1.9 Počet pokusov

súťažiaci nesmie začať druhý pokus bez návratu do priestoru technickej kontroly (kontrola laniek) súhlasne s 4.1.3 a 4.1.6

Rozpis poradia letov

 • je doporučené poradie štartujúcich rozdeliť tak, aby súťažiaci leteli v päťminútových intervaloch
 • štartové poradie musí byť rozdelené tak, aby súťažiaci rovnakej národnosti neštartovali v priebehu 15 minút za sebou
 • po vylosovaní štartového poradia, by súťažiaci mali byť rozdelení do troch rovnakých skupín – A, B a C
 • v prvom kole sa letí podľa poradia skupín A, B, C
 • v druhom kole sa letí podľa poradia skupín B, C, A
 • v treťom kole sa letí podľa poradia skupín C, B, A
 • po skončení každého kola by mala byť zaradená desaťminútová prestávka
 • opravné lety by sa mali letieť vždy na konci kola

4.1.10 Definícia oficiálneho letu

na konci meraného letu má byť pilot informovaný zvukovým signálom o ukončení merania, niektorým z časomeračov

4.1.11 Počet letov

nevyžaduje vysvetlenie

4.1.12 Počet pomocníkov

 • treba dávať pozor, aby tento paragraf bol dodržiavaný
 • iba členovia družstva a vedúci družstva majú dovolené štartovať a nastavovať motor(y)
 • v prípade kompletného tímu, povolení dvaja pomocníci budú členovia družstva
 • v prípade nekompletného tímu, jedine doprovod (zaregistrovaný), alebo súťažiaci z inej kategórie, smie byť zaregistrovaný ako pomocník, ale nesmie štartovať, alebo nastavovať motor(y)
 • smú pomáhať iba jednému tímu
 • súťažiaci nesmú byť pomocníkmi iného národného tímu
 • je takmer nemožné vyžadovať dodržiavanie druhej vety tohoto paragrafu, ktorá znie: „...pilot si nastavuje svoj motor a najviac jeden ako pomocník.“

4.1.13 Začiatok merania

 • vedúci časomerač rozhodne, kedy pilot vložil rukoväť do vidlice pylónu – NIE rozhodca, ktorý sleduje chovanie pilota
 • vedúci časomerač rozhodne, kedy pilot vložil rukoväť do vidlice pylónu
 • povie (zvolá) „dva“, keď pilot vložil rukoväť do vidlice pylónu a až keď model minul výškomernú značku (oproti časomeračom)
 • časomerači začnú merať, keď model po druhý krát minul výškomernú značku (oproti časomeračom)
 • časomerači majú byť umiestnení za sebou, nie vedľa seba
 • rozhodca, ktorý sleduje chovanie pilota, musí oznámiť keď pilot vyberie rukoväť z vidlice pylónu (žiadna časť čapu nemá kontakt z vidlicou)
 • časomerači a rozhodcovia musia na nacvičenie práce a rozhodnutia využiť oficiálny tréning

4.1.14 Výška letu

 • dvaja rozhodcovia musia byť použití na túto úlohu: sledovať každý jednu výškovú značku
 • musia byť umiestnení tak, aby mali tieto značky v úrovni očí
 • výškové obmedzenie sa aplikuje iba počas meraného letu

4.1.15 Anulovanie letu

nevyžaduje vysvetlenie

4.1.16 Počet časomeračov a rozhodcov

nevyžaduje vysvetlenie

4.1.17 Klasifikácia

nevyžaduje vysvetlenie

Tréning / nácvik

 • oficiálny tréning má byť vykonávaný podľa vylosovania tak, aby každý súťažiaci mal určených desať minút
 • letový kruh nesmie byť použitý na tréning počas kola (povolenie tréningu by znamenalo neobjektívnu výhodu pre súťažiacich, vylosovaných na lety po obede)
 • tréningy vo voľný deň a po ukončení kôl, nemusia prebiehať podľa vylosovania

Samotní súťažiaci sú pri tréningu zvyknutí si sami riadiť využitie kruhu tak, aby každý mal striedavo čas na jeden let. Tento systém umožňuje omnoho viac tréningových letov, než akékoľvek vylosovanie poradia. Všetci súťažiaci tak majú šancu na skúšobný let, opustenie kruhu a potrebné nastavenia a uváženie a na ďalší skúšobný let.

Pavol Barbarič

Copyright © Domovská stránka upútaných modelárov / Slovak CL Homepage
Všetky práva vyhradené

Publikované: 23.05. 2007 (5793 čitateľov)

[ Späť ]Design layout by Stefan Nagtegaal and Steven Wittens.
Powered by Copyright © UNITED-NUKE CMS. All Rights Reserved.
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.04 sekúnd